Keybord shortcut สำหรับ MS Excel ทุกเวอร์ชั่น

Shortcut ทำให้ทำงานได้รวดเร็ว โดยเฉพาะ Excel ถ้าใช้ Shortcut กับการทำงานที่ต้องทำบ่อย ๆ จะทำให้ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ การเลือกเซลล์ การใช้ Fill handle แทนที่จะใช้เมาส์กดแล้วลาก จะไม่ค่อยสะดวกมากนัก โดยเฉพาะ ถ้ามีข้อมูลยาว ๆ เกินหนึ่งหน้าขึ้นไป การควบคุมทำได้ค่อนข้างลำบาก แต่ถ้าใช้ Keyborar shortcut โดยการกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ จะทำงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น

Keybord shortcut ที่ใช้บ่อย ที่ควรทราบ มีดังนี้

การพิมพ์และการแก้ไข
Ctrl + Enterออกจากโหมดป้อนค่า หรือแก้ไข โดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งเซลล์ วิธีนี้ทำให้ทำงานเร็วขึ้น โดยเฉพาะถ้าต้องการลาก Fill handle ในเซลล์นั้น ๆ เพราะไม่ต้องกลับมาคลิกใหม่อีกครั้งหนึ่ง
F2แก้ไขข้อมูลในเซลล์
Alt + Enterบังคับให้ขึ้นบรรทัดใหม่ภายในเซลล์เดียวกัน แม้ว่าจะขยายความกว้างของเซลล์ไปมากเท่าไดก็ตาม ส่วนที่บังคับให้ขึ้นบรรทัดใหม่ จะไม่เปลี่ยนแปลง
F12บันทึกเป็น
Ctrl + Cคัดลอกเซลล์ที่กำลังถูกเลือก
Escยกเลิกการคัดลอก
Ctrl + Vวางเซลล์ที่คัดลอก
Ctrl + Xตัดเซลล์ที่กำลังถูกเลือก
Ctrl + Alt + Vถ้ามีการคัดลอกข้อมูลไว้แล้ว จะแสดงหน้าต่างการวางแบบพิเศษ
การเลือกเซลล์
Ctrl + *เลือกเซลล์ที่ติดกันทั้งหมด เช่น มีข้อมูลในเซลล์ A1 ถึง A20 ขณะนี้เคอเซอร์อยู่ที่เซลล์ A5 ถ้ากด Ctrl ค้างไว้และ กดเครื่องหมาย * บริเวณ A1 ถึง A20 จะถูกเลือก ข้อมูลที่ไม่ติดกับข้อมูลชุดนี้ จะไม่ถูกเลือก
Ctrl + Aเลือกพื้นทีทั้งหมดของชุดข้อมูลนั้น ๆ ถ้ากด Ctrl + a อีกครั้ง จะเป็นการเลือกแผ่นงานทั้งหมด
Ctrl + Shift + ปุ่มลูกศรขยายพื้นที่การเลือกเซลล์จนถึงจุดสิ้นสุดของชุดข้อมูล (ชุดข้อมูลคือบริเวณที่ไม่มีเซลล์ว่าคั่น)
ดับเบิ้ลคลิกที่ Fill handleมีผลเช่นเดียวกับการลาก Fill handle เพื่อคัดลอกสูตรหรือข้อมูล
Shift + คลิกเลือกบริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ตั้งแต่เซลล์แรกที่คลิกไว้ ครอบคลุมถึงบริเวณที่คลิก เช่น คลิกที่เซลล์ B5 และ ไป Shift + คลิก ที่เซลล์ E30 บริเวณที่ถูกเลือกคือ B5:E30
Shift + ปุ่มลูกศรขยายพื้นที่การเลือกเซลล์อีก 1 เซลล์ ตามแนวทิศทางลูกศร
การเคลื่อนที่ไปยังเซลล์ต่าง ๆ
Ctrl + G หรือ F5เปิดหน้าจอให้พิมพ์ตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการไป
Homeเลื่อนไปยังเซลล์แรกของแถวนั้น
ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งไปยังเซลล์ ซ้าย ขวา บน ล่าง ตามแนวทิศทางลูกศร
Ctrl + ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งไปยังเซลล์ริมสุดของพื้นที่ข้อมูลชุดนั้น ถ้าไม่มีข้อมูลจะเลื่อนไปยังตำแหน่งบนสุด ล่างสุด ซ้ายสุด ขวาสุด ของแผ่นงาน ตามแนวทิศทางลูกศร
PageDown/Upเลื่อนตำแหน่งขึ้น-ลง ครั้งละ 1 หน้า
การจัดการเกี่ยวกับไฟล์
Ctrl + F4ปิดโปรแกรม
Ctrl + Nเปิดไฟล์ใหม่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.